Presentation av NfS

Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) bildades i november 2013. Bakgrunden till bildandet var en frustration över det sätt som sex och relationer presenteras i de senaste årens sex- och samlevnadsmaterial för skolan. Här har RFSU och andra avsändare under lång tid spritt ett budskap som på flera sätt går emot de värden som läroplanen föreskriver att den svenska skolan ska förmedla ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”, värden som vi också tror är av stor betydelse för goda, varaktiga relationer och en god folkhälsa.

NfS stadgar anger följande målsättning för arbetet:

  • att i skolvärlden och i den allmänna debatten verka för ett samtal kring samlevnad och sexualitet som är grundat i huvudfåran av vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.
  • att verka för detta med grund i FN:s barnkonvention samt för att främja folkhälsa, integration och goda relationer.
  • att i skolundervisningen generellt, och framför allt i sex- och samlevnadsundervisningen, betona goda relationer samt att stärka läroplanens formulering om att fostra våra barn och ungdomar till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

NfS består av individer och juridiska personer från olika delar av civilsamhället. Vår förhoppning är att det arbete vi utför ska vara till nytta för skolvärlden, för kulturella och religiösa minoriteter samt för det svenska samhället i stort.

Vårt organisationsnummer är 802495-2817.

NfS-loggo-RGB