Bakgrund till projektet

Behovet av nya och mer allsidiga skolmaterial i samlevnad och sexualitet har under de senaste åren väckts på olika sätt av ett flertal olika avsändare.

I regeringens framtidskommissions rapport ”Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa” konstateras den stora vikten av väl fungerande relationer för barns hälsa och välmående: ”Vid internationella jämförelser ligger svenska barn i toppen när det gäller faktorer som socioekonomiska förutsättningar och tillgång till hälsovård, men när det gäller självupplevd hälsa och relationer till föräldrar och kamrater har svenska barn det sämre än i många andra länder” ( s 147). Och: ”Nära relationer har stor betydelse för välbefinnandet – ja, till och med för den fysiska hälsan och överlevnaden. Social isolering är ungefär lika farligt för hälsan som välkända riskfaktorer som rökning och alkoholmissbruk, och farligare än exempelvis fetma och stillasittande, enligt en aktuell metastudie” (s 135). Vikten av att förstå och integrera den växande invandrarbefolkningen med dess kulturer, traditioner och tänkesätt lyfts också fram i Framtidskommissionens utredning.

Samtidigt noterar vi att en förändring av synen på samlevnad och sex bland många unga tycks ha lett både till att det sexuella utnyttjandet unga emellan har vuxit i omfattning och att det sexuella våldet har fått en råare karaktär. Båda dessa trender tror vi delvis kan bottna i att sexualitet på många sätt separerats från det ansvarstagande som är nödvändigt för en god samlevnad. Enligt den stora sexualundersökningen UngKAB09 från Göteborgs universitet hade 46 % av de tillfrågade ungdomarna och unga vuxna någon gång varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja. Samtidigt är frågan ”Hur får man ett förhållande att hålla?” den som allra flest ungdomar och unga vuxna enligt samma undersökning önskar få vägledning kring. I en situation där allt fler unga upplever oro pga relationssvårigheter, är det en central uppgift för grundskola och gymnasium att förmedla verktyg och kunskap i ämnet, baserade på läroplan och ämnesplaners krav, vetenskaplig forskning och folkhälsomässiga behov. För att detta ska kunna förverkligas behövs viktiga kompletteringar till de utbildningsmaterial som idag finns tillgängliga på temat samlevnad och sexualitet. Det är detta som vi i NfS önskar bidra med.

Frågor om sexualitet och samlevnad, som länge har varit försummade områden inom svensk utbildning, har på senare tid fått en allt mer framskjuten roll – på både gott och ont. Med den tekniska utveckling som sker har även barn i mycket låga åldrar tillgång till internet via surfplattor, datorer och egna mobiltelefoner, och de kan därmed ofta obehindrat och ocensurerat surfa in på saker som tidigare var förbehållna vuxenvärlden. Den rika floran av sex och våld som finns här är inte anpassad till barns psykiska, sociala och känslomässiga utveckling. Det är därför mycket angeläget att vuxenvärlden aktivt balanserar den bild av sexualitet som allt fler barn och unga får del av. Mer fysiskt inriktad kunskap om sex, olika skyddsmetoder och sexuella tekniker behöver kompletteras med medicinsk kunskap om olika konsekvenser av och risker med olika val.

Men det behövs också konkret vägledning kring hur man bygger varaktiga relationer, hur man behandlar varandra med god hänsyn, och hur man bemöter människor från andra kulturer och traditioner med ömsesidig respekt. Det är mycket viktigt att all sådan undervisning anpassas efter barnets psykiska, sociala och känslomässiga utvecklingsnivå, enligt huvudfåran i tillgänglig forskning inom området och med respekt för olika kulturella synsätt som genom invandringen blivit en del av vårt land. Inte minst är det angeläget att – som läroplanen föreskriver – ”alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan”, inom ramen för skolans värdegrund.

Det finns sedan tidigare flera undervisningsmaterial för skolan inom sex- och samlevnadsområdet. Vår inställning är att målsättningarna om minskad ohälsa och minskad sexuell press, som borde vara grundläggande i all sex- och samlevnadsundervisning, inte har en tillräckligt stark roll i dessa material. Denna lucka vill vi i NfS fylla.

Vi har därför tagit fram ett nytt undervisningsmaterial där vi ger en sund helhetssyn på frågor kring samlevnad och sexualitet, med basen i de grundläggande värden och fostransmål som läroplanen föreskriver ska ligga till grund för utbildningen i den svenska skolan. Huvudförfattare till materialet är Per och Therése Ewert, som båda har tidigare erfarenhet som läromedelsförfattare. Med i redaktionsgruppen finns även NfS AU samt med. Dr. Anitha Risberg från Reagea Health and Education. Flera erfarna frivilliga finns dessutom med som referenspersoner.

Materialet heter Nära varandra, och blev klart för att användas i skolorna från och med hösten 2015. Det är ett 32-sidigt ämnesövergripande häfte för högstadiet och gymnasiet, som lämpar sig väl som komplement till den mer biologiskt inriktade undervisningen som ges (eller i alla fall borde ges) i Naturkunskapsämnet i övrigt. Nästa steg blir att ta fram ett mer heltäckande material i ämnet sex och samlevnad, något som dock kräver betydligt mer resurser än vad vi för tillfället har tillgång till.

Du som känner ett engagemang för detta arbete – var gärna med och stötta arbetet genom vårt bankgiro 435-5368. Märk talongen med ”Gåva Nära varandra”.